DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
H.E. GOSCH & CO
Data   Billeder   Etiketter
1876 - 1973
v/ H.E. Gosch og O.P. Davidsen


Historien om H.E. Gosch & Co er meget lang, hvis man skal fortælle den fyldestgørende. Vi har i stedet valgt, i dette afsnit af fortælle en meget sporadisk sammenfatning og har derpå valgt, i den næste lange tid, at fortælle en række historier om de forskellige situationer, der optrådte hos H.E. Gosch & Co. Disse vil du kunne læse på dette link: H.E. Gosch & Co, hændelser og anekdoter.

Heinrich Eduard Gosch havde været handelsrejsende for Ludvig Hintzes svovlstikkefabrik i Slesvig og Flensborg, og da denne senere flyttede fabrikken til København og kort tid efter solgte den til Anders Sørensen fulgte H.E. Gosch med som handelsrejsende og bogholder.

Efter at Anders Sørensen i 1875 forgæves havde søgt at omdanne sit firma til Frederiksberg Aktie-Tændstikfabrik fandt Gosch sig fritstillet til at starte for sig selv og i Sundbyøster på Amager fandt han en passende grund i Jacobsgade, hvor han kunne opføre en fabrik.

Allerede i slutningen af 1875 stod fabrikken færdig og den 11. januar 1876 kunne han for første gang annoncere om fabrikaterne fra hans nystartede fabrik "Phønix".

I løbet af sommeren kontaktede Oscar Davidsen Gosch for at etablere et samarbejde, idet hans kompagnon i firmaet Pallesen & Co var død. Gosch og Davidsen fandt hurtigt sammen og den 8. januar 1877 ændrede de firmaet til et interessentselskab med navnet H.E. Gosch & Co., Amager.

Samme efterår kom de undervejrs med at Anders Sørensen vil afhænde sin fabrik på Frederiksberg og den 30. december underskrev de aftalen med Sørensen. Det samlede firmanavn bliver H.E. Gosch & Co., Kjøbenhavn, hvor Phønix-mærket fabrikeres på Amager og Tordenskjold på Frederiksberg.

De følgende år ombyggede og udvidede de konstant fabrikken og i april 1882 omdannede de firmaet til aktieselskabet H.E. Gosch & Co Tændstikfabrikker, Kjøbenhavn, hvor grossererne Jacob Emil Michaelsen, Harry Levin samt Anders Sørensen kommer til at sidde i bestyrelsen. Davidsen og Gosch blev direktører. Aktiekapitalen var på 210.000 kroner.

For at undgå en opslidende konkurrence samledes Gosch og Davidsen i 1883 med Ole Christian Green fra Godthaab og Ernst Carl Hoff fra Randers Tændstikfabrik og aftaler en overenskomst om ensartede priser på tændstikkerne. Og udviklingen fortsatte for alle tre virksomheder, der på den store nordiske industriudstilling i København 1888 alle havde spektakulære stande med deres produkter.

I slutningen af 1888 begyndte Gosch for alvor at mekanisere deres produktion og indkøbte bl.a. en æskeklistermaskine og da denne var indkørt, kunne de afskedige de 160 familier, der hidtil havde klistret æsker derhjemme.

I maj 1896 kom Gosch ud for en af de få brande, de var udsatte for, idet der gik ild i noget affald på fabrikken på Frederiksberg, som antændte en del af produktionsbygningen og de maskiner der var i denne. Til alt held kom ingen til skade ved ildebranden og kun 2½ måned senere var produktionen atter i gang.

Da Gosch blev syg i 1898 havde han aftalt med sin svigersøn, Folmer Preisler, at denne skulle opsige sin stilling hos L.F. Mørck & Co. og gå ind i firmaet, i første omgang som rejsende for dermed at lære firmaet at kende indefra. Gosch døde den 16. marts 1898 af kræft i mavesækken. Som noget af det sidste havde han igangsat forhandlinger med Godthaab om sammenlægning af de to fabrikker og i sommeren 1898 afsluttedes forhandlingerne med at H.E. Gosch & Co overtog Aktietændstikfabrikken Godthaab og det nye selskab kom til at hedde det noget langstrakte "Aktieselskabet H.E. Gosch & co´s Tændstikfabrikker og Aktietændstikfabrikken Godthaab". I bestyrelsen sad to personer fra hver af fabrikkerne, ud over Oscar Davidsen, der stadig var direktør.

Samtidig lukkede man Godthaabs eksportfirma, Københavns Actie Tændstikfabrik, der stod for eksporten gennem R.B. Green i Hamborg og i stedet etableredes Københavns Aktie Tændstikfabrik, der nu overtog denne eksport.

I efteråret 1899 foretog man endnu en automatiserende nyinvestering, denne gang i en æskefyldemaskine, hvorved medarbejderstaben blev reduceret med 75 kvinder, hvilket gav meget uro blandt medarbejderne.

1. april 1900 gik Oscar Davidsen af som direktør og som nye direktører valgtes Folmer Preisler og cand. polyt. Hjalmar Madsen. Samtidig ophørte Københavns Aktie Tændstikfabrik, da man ophørte samarbejdet med R.B. Green og nu selv stod for eksporten.

Ved sammenlægning af de to fabrikker opstod der problemer som følge af, at der var forskellige lønninger, men selv om arbejderne bliver tilbudt en ensartet løn på 12 kroner i timen, opstod der strejke, da det for nogen betød en lønnedgang. Strejken varede et halvt års tid, hvorefter man blev enige.

I løbet af 1901 forestod Privatbankens direktør Axel Heide et opkøb og en sammenlægning af P. Rohmell, Godthaabsvejs Tændstikfabrik, Tændstikfabrikken Merkur og den relativt nystartede Københavns Tændstikfabrik til selskabet Københavns Tændstikfabrikker og Aktietændstikfabrikken Merkur. Inden der var gået et år var også Københavns Tændstikfabrik blevet lukket og produktionen var nu fordelt på Nikolajvej på Frederiksberg, Godthaab på Amager og Merkur i Randers. I 1903 opkøbte Gosch aktierne det selskab, der var blevet skabt af Axel Heide, hvilket givetvis også var den oprindelige plan.

Der var hele tiden priskrig med den nye fabrikker, og da man troede at dette med sammenlægningen var overstået, dukkede Hellerup Tændstikfabrik op og blev den nye konkurrent og priskrigen fortsatte.

I 1904 foretog Gosch endnu et investering i automatiseringen, denne gang næsten den ultimative, idet man investerede i 3 kompletmaskiner, der kunne tage de rå stikker ind i den ene ende og aflevere de færdige svovlede, paraffinerede og tørrede stikker i den anden samt overføre dem til fyldemaskinerne.

Den 1. september samme år meddelte Gosch og Godthaab, at for fremtiden tillige drev virksomhed under navnet "De forenede Danske Tændstikfabrikker", som dog ikke helt var som navnet lød, idet der stadig skulle kæmpes med Hellerup Tændstikfabrik og den nye Tændstikfabrikken Glødefri.

I oktober 1906 købte Gosch & Co et 50.000 kvadratalen stort opfyldt jordstykke på Islands Brygge, hvor man agtede at bygge en helt ny fabrik og samle hele produktionen. Fabrikken stod færdig i maj måned 1908. Samtidig begyndte man at interessere sig for udlandet og etablerede samarbejde / opkøb af Otto Miram i Kassel i Tyskland og Cobbaert & Prové i Ninove i Belgien. Til at drive sidstnævnte havde man etableret selskabet Københavns Export Tændstikfabrik (KEK).

Og i samme periode dukker også en ny konkurrent op i Danmark, Købmændenes Tændstikfabrik i Skelskør, en andelsfabrik drevet af en sammenslutning af købmænd. For at dæmme op for denne nye konkurrence etablerede de tre "gamle" firmaer, Gosch, Glødefri og Hellerup et fælles salgskontor, hvor der samtidig blev aftalt produktionskvoter og prispolitik. Effekten af samarbejdet, samt dårlig ledelse i Skelskør blev, at Købmændenes Tændstikfabrik gik konkurs i 1910, hvorefter de tre fabrikker købte boet og delte maskiner m.v. mellem sig. Hoveddelen af maskinerne blev sendt til fabrikken i Ninove.

I 1914 fik Folmer Preisler idéen til at udnytte opkøbet af træ til også at etablere en blyantsfabrik, Viking, som blev anlagt på den nordlige del af grunden. Interessen var stor og produktionen steg de følgende år.

Under 1. verdenskrig blev der ikke kun problemer med en stor import af svenske tændstikker, men også med stor interesse hos svenskerne for at opkøbe de danske fabrikker. Jönköping, der i nogle år havde haft aftale om hovedforhandlingen i Danmark med Frantz Nehammer, fik nu denne til at etablere handelsselskabet Tændstikkompagniet samtidig med at man foretog store opkøb af aktierne i henholdsvis Glødefri og Hellerup og samtidig begyndte herpå med Gosch. Der opstod en dramatisk skjult ejerkamp, hvor svenskerne i det skjulte, med den svenske tændstikkonge Ivar Kreuger i spidsen, opkøbte alle aktier i Glødefri og Hellrup og en meget stor del af aktierne i Gosch, således at de faktisk allerede i 1918 havde aktiemajoriteten i selskabet.

I 1920 lukkede man tændstikproduktionen i Randers og overførte hele produktionen til København, hvorefter man solgte bygningerne i Randers i 1921.

Svenskerne overtog mere og mere indflydelsen i Gosch, således måtte Gosch tidligt betale "royalties" for udnyttelse af de svenske patenter og know-how og muligheder for indkøb af råvarerne fra Sverige, ligesom de helt fastslog de kvoter, som Gosch måtte producere.

I 1932 begik Ivar Kreuger (efter sigende) selvmord i Paris og hele det svenske edderkoppespind gik i stykker. Der var længe kamp om, hvordan resterne efter ham skulle fordeles, men bedst som man troede at Gosch var blevet overtaget af amerikanerne (det nåede endda at blive valgt en amerikaner i bestyrelsen), meddeltes det at Svenska Tändstick AktieBolag (STAB) nu med Wallenberg-familjen i ryggen, havde overtaget Gosch.

Under 2. verdenskrig blev manglen på anvendeligt træ markant og for at sikre mod fremtidige problemer købte Gosch hovedgården Hellestrup, hvor de anlagde planteskole for ad denne vej at forædle aspe- og poppeltræer, som senere skulle udplantes hos skovejerne og senere købes tilbage som tændstikstammer.

I 1955 blev Monopoltilsynet oprettet og de kastede deres lys på tændstikindustrien, hvor de kunne konstatere, at alle de danske fabrikker var ejet af svenskerne. Det var endelig blevet helt offentligt.

I starten af 1960´erne begyndte svenskerne for alvor at rationalisere på de danske fabrikker; i 1961 lukkedes produktionen på de sammenlagte Hellerup & Glødefri Tændstikfabrik og man begyndte at udarbejde en række rationaliseringsprojekter, Idealfabrikken m.v., som i nogle projekter også indeholdt Viking.

Rationaliseringerne gik ikke som man havde håbet, i nogle situationer modarbejdede de forskellige besparelsesplaner hinanden og overskuddet begyndte at forsvinde. Samtidig styrede svenskerne helt og holdent såvel indkøbs- som salgspriser og Gosch var efterhånden kun en filial af STAB.

I 1970 prøvede STAB at opkøbe de sidste 9% af aktierne i Gosch og da tilbudet om en god aktiekurs udløb ejede de nu 97 - 98% af aktierne. Selvom fabrikken i de sidste 5 år næsten konstant havde reduceret i medarbejderstaben som en af rationaliseringsplanerne, besluttede svenskerne, at lukke H.E. Gosch & Co som tændstikfabrik 1. juli 1972. Salget af Tordenskjold tændstikker fortsatte dog gennem selskabet Starmark.

Historien afspejler sig dog ikke helt i etiketter og bookmatches. Under selskabsnavnet "A/S H.E. Gosch & Co´s tændstikfabriker og Aktietændstikfabriken Godthaab" blev også produceret tændstikker med angivelse af "H.E. Gosch & Co", Hellerup og Glødefri stod som producent af bookmatches også efter 1971 og forvirringen med anvendelser af Gosch Tændstikfabriker A/S, Star Marketing og Star-Mark *** i flæng gennem de sidste 3-4 år. Selv lang tid efter ophøret af produktionen på H.E. Gosch, hvor produktionen blev flyttet til Sverige, blev tændstikkerne produceret under firmanavnet H.E. Gosch & Co. Ser man i de officielle telefonbøger angives firmanavnet som H.E. Gosch & Co´s tændstikfabriker frem til og med 1951, hvorefter firmaet nævnes som Gosch Tændstikfabriker A/S frem til 1969, hvor det i de sidste tre år noteres som Star Marketing A/S.
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDEREtiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker