DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
TEKNIK
MATERIALER
Greens recept på den røde tændmasse
Da Ole Christian Green blev ældre, sikrede firmaet at recepten ikke "forsvandt" med ham ved hans død eller aftræden. Derfor blev der den 17. juni 1880  i Privatbanken og i Norddeutche Bank deponeret to enslydende recepter i lukkede kuverter forsynede med firmaets laksegl og initialerne OCG. Kuverterne måtte først åbnes efter Ole Christian Greens død eller fratræden og kun ved samtidig underskrift fra tre af bestyrelsens medlemmer og ejere, Julius Aschenbach, C. Hch. Kirchner og E.S. Ortwed.

I kuverten lå med en lille følgeseddel med ordlyden "Beschreibung der Herstellung der rothen Zündmasse zu den Zündhölzern, wi solche gegenwärtig in der Fabrik, - Actie Tændstiksfabrik "Godthaab", Copenhagen, - angefertigt wird. - Gegenwärtiges ist von dem Director, herrn O. Chr. Green in Copenhagen eingegangen am 17 Juni 1880, - und ist Eigenthum der Actionaire der Acite Tændstiksfabrik "Godthaab", Copenhagen." recepten på tændsmassen:
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER
Maskiner og udstyr
Patenter
Produktion
Materialer
Formater
1880 - Tændemassen
1 Pund og 20 lod med KaliAllun Klaret, prima lufttørret, mddelstærk Snedkerlim
1 Pund og 8 lod naturel, fuldstændig opløselig Gummi Arabicum
            man vogte sig for at benytte G. Gheziri, der giver en hygroskopisk Tændmasse
6 Pund blødt Vand
6 Pund frisk bundfældet og stærk afpresset chromsur Baryt
6 Pund 24 lod udvasket Svovlblomme
6 Pund 12 lod reen Mønnie
6 Pund 12 lod ren Sølverglød, fiinslemet
6 Pund og 4 lod Lerjordshydrat til technisk Brug 57 - 57%
10 Pund fiin troubleret chlorsur Kali
10 Pund 3 lod Anilin Opløsning (tilllavet af 6 lod saakaldet saltsur Anilin opløst i 20 lod 16° Sprit)

Tændemassens Tillavning maa kun foretages i emaillerede Jerngryder

A
Lim og Gumme lægges i blød i ovennævnte 6 Pund Vand Dagen forinden Tillavningen; næste Dag gives et sagte Opkog til fuldstændig Opløsning

B
Halvparten af Opløsningen blandes med ovennævnte Qvantum Chlorsur Kali og gaaer pr se over Møllen

C
Resten af Opløsningen blandes med de øvrige Ingredientser og gaaer pr se over Møllen

D
Anilinopløsningen gaaer med Blandingen B og C over Møllen

Dagens tillavede Tændemasser sammenblandes ved Omrøring i en stor emailleret Jerngryde til en eensartet Masse og er derefter færdig til Uddypning, under hvilken der, naar fornødent, maa spædes paa Dyppepladen ved Hjelp af en stor Spartel med en tynd Lim eler Gummi Opløsning (1 lod i 1 Pund Vand)

Chromsur Baryt tillaves af 50 Pund rød tvechromsur Kali opløst i Vand, som i et større Trækar blandes med en Opløsning af 18½ Pund engl. Alkali 52% (Kulsyre udvikles)    Blandingen bringes langsom, under Omrøring; i en Opløsning af 105 Pund Chlorbarium (Mehlform) i circa 800 Pund Vand. Efterat Bundfaldet har sat sig fratappes det ovenstaaende Vand, og en Udvaskning foretages med circa 400 Pund Vand.
For at undgår Urenligheder i Tændemassen maa Bundfaldet gaa igjennem en Haardugssigte med overlagt Lærred. Sluttelig afpresses det stærkt i Lærredsposer.


Strygeflademassen; dertil anvendes i alt 10 Pund Vand.

A. 4 lod Lim og 6 lod gummi arabicum opløses i noget af Vandet (over Vandbadet
B. 20 lod Kartoffelstivelse udrøres med koldt Vand og blandes med A
     AB gives et Opkog i Vandbadet.

C. 8 lod china dey (Porcellainsjord)
    2 lod vandrevet Kridt
2 Pund og 16 lod engelsk amorf Phosphor (Oldbury)
    16 lod fransk pulv. do (Coignet
3 Pund og 16 lod reen krystallinsk (grovt pulveriseret) Svovlantimon

alle disse Ingredientser (nævnt under C) vaadgjøres med Resten af de 10 Pund Vand hvorefter det Hele gaaer over Valserne og blandes med AB under Opvarmning i Vandbadet til en eensartet Masse.
Jo finere Valserne oparbeider Massen, desto større bliver Nyttevirkningen.
    Valseværket maa ikke tages i Brug med tør Massse paa Valserne uden forudgaaende Befugtning.
    Ved Anstrygningen af Æskerne maa Massen i Kopperne ikke spædes med Vand.