DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM
CARL AXEL HÖRNER
1843 - 1847
Stockholm


Løjtnant ved den svenske armé, Carl Axel Hörner får den 3. juli 1843 5 års eneret i Sverige til fabrikation af friktions- og strygestikker, efter en af ham opfunden ny metode, hvorved strygestikkerne ikke så let trækker fugtighed. Hörner har allieret sig med handelshuset A.T. Møller & Co, der på hans vegne ligeledes søger om 5 års eneret til produktionen i Danmark.

Hörner får kongens bevilling den 5. december 1843, men da Fabrikdirektoratet i januar 1847 forespørger om der er gjort brug af patentet, må handelshuset meddele, at de ikke kan bekræfte dette, hvorfor Hörners bevilling tilbagekaldes.Carl Axel Hörners  beskrivelse af tilvirkningsmåden:
Beskrifning öfver tillverkningssættet af de retaf undertecknad opfunne Frictions svafvelstickor:

Innan trädstickorna blifver svaflede doppas de först uti frictionssatsen, efter hvilken äslig method, som helst. Sedan denne frictionssats på stickorna fullkomligt väl torkat, sker doppningen i svaflet. På det likväl frictionssatsen ej skall tände sig vid doppningen i det hele svaflet, är följande att anmärka:
1)
Hvad svaflets temperatur beträffar, bör den ej vara för hög, utan sådan, som svaflet har, då det är helt tunnt flytande, det ville säga omkring 104° Celsie thermometer. För att kunna, så länge en större doppning påstär, underhålla svaflet ungefär vid denna temperatur, är bäst att begagna sig af ett sandkapell, hvori doppningskärlet udbäddas. Då sanden blifvet tilräckligen uphettad, hvilket man ser, då svaflet blifvet tunnt flytande, tages sandkapellet af elden;  Den till en viss grad uphettade sanden bibehåller nu svaflet i sitt tunnt flytande tillstånd under hela den tid, som ä behöflig för doppningen.
2)
Uti frictionssatsen får ej ingå för mycket phosphor, hvilket ofte är fallet vid åtskillige svafvelsticksfabriker. Till den så kallade lysta frictionssatsen bör man tage:
Phospor           6 delar
Salpeter           4½ do
Svafvelblomma  6 do
Limm              22 do

Och till den så kallade spraksatsen:
Phosphor          6 delar
Chlorsyradt Kali  6 do
Svafvelblomma   4 do 

Vid tillblandingen af dessa ingredienser âr ingenting att annärka, meden den tilgår på gammall kändt vis. Hufvudsaken är blott att denna sats skall vare väl torr på stickorna innan de doppas i svaflet; ty eljest spricker svaflet lätt af.

Skulle oaktat ofvanstående iaktagelser, en och annan sticka tända sig vid doppningen i svaflet, så gör det ingenting, om den, som doppar, blott har bredevid sig ett passande kärl af vatten. Sker dopningen med klofvar eller ramar, så neddoppas klofven eller ramen genast uti vattnet, då naturligvis den eller de stickor, som möjligen hafva tändt sig, slackna, utan att derföre de öfrige genom vattnet blifve skadade, endast man iaktager att någon stand låta stickorna torka, innan de inbuntes.

Stockholm den 27 October 1843
    HISTORIE     FABRIKKER     REKLAMER     GROSSISTER     TEKNIK     MERE VIDEN     OM MUSEET     NYHEDER

Etiketkatalog
ÅR FABRIK
   
1838 Benjamin Hellmann
1840 Rohmell´s fabrikker
1840 Ramsing & Stonor
1842 Hans Andreas Reuter
1842 Anne Marie Granberg
1843 Hans Diderich Schmilau
1843 Frederik Georg Kølbel
1843 Carl Axel Hörner
1843 Carl Peter Rolff
1843 Christian Peter Beck
1843 Christophersen og Nielsen
1843 Johan Carl Müller
1844 Svovlstikkefabrikken i Møllegade, Aalborg
1844 Arnold Theofilus Müllertz
1844 Carl Ferdinand Gundorph
1844 Hassing og Schmidt
1844 Carl Frederik Kryger
1844 Peter Conradsen
1844 Philip Åkermann
1845 Niels Thuesen
1846 Niels Sørensen
1847 Rasmus Rasmussen
1847 Søren og Jørgen Brummer
1848 Frederik Hansen
1850 Greens fabrikker
1850 Carl Johan Staal
1850 Peder Andersen
1853 Güemos & Beeken
1853 Johan Wilhelm Otto
1857 Carl Abraham Metz
1858 Anders Sørensen & Co
1861 Peter Nielsen
1862 Søren Larsen Sørensen
1864 Randers Tændstikfabrik
1864 Rasmus Langeland Mathiesen
1864 Hintz & Co
1864 Ludvig Hintze
1865 Aalborg Svovlstikkefabrik
1865 Hans Jørgensen Svovlstikkefabrik
1865 Adolph Madsen
1865 Andreas Bernhard Bryndum
1866 Carl Meyling - Odense Tændstikfabrik
1866 Lund & Hartmann
1867 Johan Wilhelm Krause
1868 Peter Christian Petersen
1868 Kjær & Gottlieb
1872 Pallesen & Davidsen -
Kjøbenhavns ny Tændstikfabrik
1875 Kronen og Nørrebro Tændstikfabrik
1876 H.E. Gosch & Co
1901 Københavns Tændstikfabrik & Merkur
1904 Hellerup Tændstikfabrik
1907 Otto Miram
1908 KET & Union Allumetiére
1916 Frantz Nehammer
1921 Hellerup & Glødefri Tændstikfabriker
1934 Hans Bruun & Co - Tændstikfabriken Solo
1936 Herosan
1937 Zilfos
1938 Zilver og Kastrup Tændstikfabrik
1939 Pyroteknik
1942 Mariaco
1942 Verland
1943 Kastrup Tændstikfabrik (Fabriken Tendix)
1950 A/S Crown Gummed Paper - Cronmatch
1952 Mono Tændstik
1970 Multi Match
1973 Chemical Match
  Øvrige fabrikker